ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಳು

ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಳು

ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಳು  ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಲಾಜರನ ಸಹೋದರಿ  👉ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಾಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು 1. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವವಳು ಲೂಕ : 10:38-42 2. ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯಳು ಯೋಹಾನ : 11:1, ಯೋಹಾನ : 11 3.…

Load More
That is All