ಬರಬ್ಬ ಯಾರು ?/Who is Barabba

ಬರಬ್ಬ ಯಾರು ?/Who is Barabba ?

ಬರಬ್ಬ ಯಾರು ?                            ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವುಂಟಾಗಲಿ ಹಾಗೂ  ನಿಜವಾದ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು .  "ಬರಬ್ಬ…

Load More
That is All