Titus - ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರಿ / READY TO SHOW MEEKNESS

 

"ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರಿ"

"READY TO SHOW MEEKNESS"


         👉 "ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಸಕಲಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 2 ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸದೆ ಕುತರ್ಕಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧುಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕೊಡು. 3 ನಾವು ಸಹ ಮೊದಲು ಅವಿವೇಕಿಗಳೂ ಅವಿಧೇಯರೂ ಮೋಸಹೋದವರೂ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರೂ ಕೆಟ್ಟತನ ಹೊಟ್ಟೇಕಿಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುವವರೂ ಅಸಹ್ಯರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಗೆಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದೆವು. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ದಯೆಯೂ ಜನೋಪಕಾರವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ 5 ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿವಿುತ್ತದಿಂದಲ್ಲ ಆತನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. (ತೀತ  3: 1-5).


     👉 ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ  ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ  ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ  ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ . "ನೀವು ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ  ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ (ಅಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ) ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.ಯೆಶಾಯ :51:1)"


         👉 ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಖರು, ಅವಿಧೇಯರು, ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು, ವಿವಿಧ          ಕೆಟ್ಟಾಲೋಚನೆಗಳುಳ್ಳವರು  ಮತ್ತು ವಿಲಾಸ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ , ದುರುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೂರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಿರಿಸಿದರು , ಅವರು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರು.  ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು .  ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ನಮಗೆ  ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾದೆವು . ನಾವು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ.  ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಲೋಕದವರ ಸಂಗಡ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಬದುಕಬೇಕು . ಈ  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು . ಆದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಮೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.


     👉 ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ  ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು  ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಉಂಟು .  ಅವರ ಜೀವನದ ಏರು ಪೇರುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು . ಅವರ ಬಗ್ಗೆ  ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ . ಹಾಗೆಯೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು , ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಸೈತಾನನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡುಕರು , ಕೆಟ್ಟವರು , ಕೋಪಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆಯೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ? .


     ✔ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು:


       👉 ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ  ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಮಹಿಮೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರು . ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ  ಮುರಿದ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಸಹಾಯಕರಾಗಲು, ಇತರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು . ಈಗಿನ  ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿರುವ  ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುವ ಕೇವಲ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಮೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಕರಾಳ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಯೆಯಿಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ  ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ  ಶತ್ರುಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ  ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳು ನಾವೇ .


    👉 ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ, ಜಗಳವಾಡದಿದ್ದರೂ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು.


     👉 ಇತರರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಚಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. , ಈ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ದುಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕರ್ತನ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮಾನಹಾನಿ ಅಥವಾ ದೂಷಣೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಸುಕಾದ ಉಪಾಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿದೆ.


     👉 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಂಡನೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಯವೃಂದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗಳವಾಡದಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗಳವಾಡುವ ಮನೋಭಾವವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಲಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿವಾದದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.


    

      ✔ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ ಉದಾಹರಣೆ  - ಮೋಶೆ :
     👉 ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ  ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರವಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಶೆಯ ಸೋಲು . ಮೋಶೆ  ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಅವನ ಸೌಮ್ಯತೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನನ್ನು "ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಶೆಯಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೌರವ! J. N. ಡಾರ್ಬಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ : "ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತು ಅವನ ದಯಾ ಗುಣ " ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಬಹುಶಃ ಮೋಸೆಸ್‌ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈಬಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ತನು  ಮೋಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ  ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೊರ್ದನ್  ಅನ್ನು ದಾಟಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನ ಅಂತ್ಯ  ಹೆಚ್ಚು ದುರಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ವಾಗ್ದಾತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ .


         👉 106 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ: "ಅವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯನ್ನು ರೇಗಿಸಿದರು ." ಇತರ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂತಹ ಅಸೂಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಕಾರಣವೇ ಅವರು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಸಹನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಕೆಲ ನಾಯಕರ ದಂಗೆಯಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ದುಃಖಿಸಿ, ದೇವರ ಜನರನ್ನು "ದ್ರೋಹಿಗಳೇ " ಎಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 20 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಘೋರವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಮೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರೋಹ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಅಸೂಯೆ.


          ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ  ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ  ದೀನಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು  ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ .


ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು