ತೀತ/TITUS - ಮೋಸಗಾರರು /DECEIVERS

 

ಮೋಸಗಾರರು/DECEIVERS


👉 "ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೇವರ ಮನೆವಾರ್ತೆಯವನಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು; ಅವನು ಸ್ವೇಚ್ಫಾಪರನಾದರೂ ಮುಂಗೋಪಿಯಾದರೂ ಕುಡಿದು ಜಗಳಮಾಡುವವನಾದರೂ ಹೊಡೆದಾಡುವವನಾದರೂ ನೀಚಲಾಭವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾದರೂ ಆಗಿರದೆ  ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರಮಾಡುವವನೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನೂ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನೂ ನ್ಯಾಯವಂತನೂ ದೇವಭಕ್ತನೂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದು ತಾನು ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವದಕ್ಕೂ ಎದುರಿಸುವವರ ಬಾಯಿಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೋಧಾನುಸಾರವಾದ ನಂಬತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿರಬೇಕು.

.  ಅನೇಕರು ಬರೀ ಮಾತಿನವರಾಗಿಯೂ ಮೋಸಗಾರರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಅವರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸುನ್ನತಿಯವರು. 11 ಅವರು ನೀಚಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾರಾದದರಿಂದ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" (ತೀತ :  1: 9-11).


👉 ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಲು ಬಯಸುವವರ  ದ್ವಂದ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು  ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡನೇ ಕರ್ತವ್ಯ,ಅದಕ್ಕಿಂತ  ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು  ಎದುರಿಸುವುದು  ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು. ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ  .  ದೇವರ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕನು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ತಿಮೊಥಿ ಪತ್ರವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಬಹು  ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ . ಅವನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ  "ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳು  ದೇವರಿಂದ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಬಂದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅದು  ಬೋಧನೆ, ಖಂಡನೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ  ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವಕನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ." ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.


👉 ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ  ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ . ತಿಮೋತಿ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು  ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದ  ಪ್ರಥಮ  ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.   ಸತ್ಯವೇದವು  ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಹೀನರನ್ನು ಅವರ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದವು  ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವ  ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ  ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು   ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದ  ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ  ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿತ್ಯಜೀವವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ  ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ  ಸಿಗುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು ಅದು ದೇವರ ಉಚಿತವಾದ  ಕೃಪೆ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಪೂರ್ಣ  ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೇಕಡಾ   ರಕ್ಷಣೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವು ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು  ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ  ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ . ಈ ಸತ್ಯವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು  ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ .


👉 ದೇವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ , ಸಭೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವ  ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ  "ಮೋಸಗಾರರಾದ  ಜನರು, ಅರ್ಥಹೀನ ಮಾತುಗಳು  ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರು" ಎಂದು ಹೇಳಲು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.


       ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ನಿಜವಾಗಿದೆ . ತಾರ್ಕಿಕ(logical & reasoning ) ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೈತಾನನು  ಮನಸ್ಸಿನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ . ಸೈತಾನನ ಈ ತಂತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ  ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ರೀತಿ ಅರಿತು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೋಸಗಾರರ  ಗುಂಪೇ ಆಗಿದೆ .


         ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾನಸಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನುಇಡುವುದು . ಈ ನಂಬಿಕೆ  ದೇವರು ಕೇವಲ ಅಮೂರ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು "ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಕರೆದು  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಅವನು ಕೇವಲ ಮಾನವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ , ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪಾಪದ ಭಾರವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು ಕಲುಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ  ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ  - ಮೋಸದ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಮಾನವನ  ಹೃದಯ. ಈ ಸತ್ಯವು ಸಹಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.


             ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾನಸಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? 

ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕೇ ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೇ? ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ  ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪೌಲನು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ "ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು  ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಿಗೆ(ಮೋಸಗಾರರಿಗೆ ) ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು "ಬಂಡಾಯದ ಜನರು, ಅರ್ಥಹೀನ ಮಾತು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ . ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೇವವಾಕ್ಯದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅವರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಕಲುಷಿತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು  ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು  ನಂಬದವರ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಥಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ  ಈ ಕಾರ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೆ  ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವತ್ವ , ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆ  ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವುಗಳ ಬೋಧನೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ .   


             ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಲಿಸಬಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  - ಮತ್ತು ನೀಚ  ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ." ಇಂಥ ಬೋಧಕರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಹಣವೇ ಆಗಿದೆ . ಪೌಲನು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಖಂಡನೆಯ ಕಠಿಣ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಕ್ರೇತದವರು  ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೋಮಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕರು." ಎಂದು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಜವೇ  ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಲು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯು ತೀತ  ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ  ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದುರಂತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವಂತಾದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ , ಈ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ  ಬಹುತೇಕ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.


     ★ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

         ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಧೃಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಬಳಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ  ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯೊಳಗಿನ  ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ  ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು  ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಬರುವ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯ ವಿವರಣೆಗೆ  ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಸೈತಾನನ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು , ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದ ಸಭೆ , ಬೋಧನೆಗಳು , ಮನುಷ್ಯರ ಊಹಾತ್ಮಕ ಪ್ರವಾದನೆ , ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ . "ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು  ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ!


ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು