ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ- John Wesley

 

ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ

ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳ ಹರಿಕಾರ 
✔ ಪರಿಚಯ

        ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ, 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು . ಜೂನ್ 17, 1703 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎಪ್‌ವರ್ತ್‌ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸುಸನ್ನ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 15ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು . ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು . ಈ ಶಿಸ್ತೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ವೆಸ್ಲಿಯ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು . ವೆಸ್ಲಿ , ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಚಿಂತನ  ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಅವರ  ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ  ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿಯ ಜೀವನ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳು  ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ . .

✔ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆ 

        ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು, ಅವರ ತಂದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ  ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಿತು .  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಲಿಯವರು ಪರಿವರ್ತಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮೊರಾವಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ( ಯಾವ ಮರಣಕ್ಕೂ ಅಂಜದ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ) ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ, ವೆಸ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆತ್ಮೀಕ ಶಿಸ್ತು  ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,ದಿನವೂ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ,  ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ,  ಒಂದುವೇಳೆ  ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೆಸ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಅರಿತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದನು . 

         ಹೇಗಂದರೆ -  “ ಮೇ 24, 1738 ರಂದು, ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು  ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ  ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಬುತ  ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ . ಅದೇನಂದರೆ  "ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೆಕಿಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಅನುಭವ ನನಗಾಯಿತು . ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ  ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಯಿತು . ಹೌದು  ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ; ಆತನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ,ನಿಜವಾಗಿಯೂ  ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.  ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಿಯಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು “ . ಈ ಅನುಭವಿಯೇ  ಆ ಮಿಷನರಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ. ಆ ಸಂಜೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅವರ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು . ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 , 1737  ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರೆದ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು“ ನಾನು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು  ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೋದೆನು !! ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು  ರಕ್ಷಣೆಯ  ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವವರು ಯಾರು ? “ ಆ ಸಂಜೆ ಆಲ್ಡರ್ಸ್‌ಗೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು . ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವೇ  ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ.

✔ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ 

        ವೆಸ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ  ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ  ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು  ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು  ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶದ  ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಹೋದರರ  ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಹೋಲಿ ಕ್ಲಬ್" ಅಥವಾ "ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಗುಂಪೊಂದು ಶುರುವಾಯಿತು . ಈ ಗುಂಪು, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಮೆಥಡಿಸ್ಟರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು .ಇದೆ ಹೋಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು , ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು , ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ . 

✔ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

            ವೆಸ್ಲಿಯ ಸೇವೆಯ  ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೀಮೆಯ ಆಚೆಗೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದುದ್ದಕ್ಕೂ  ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವರ ಛಲ ಬಹಳ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು . ಸುವಾರ್ತೆಯ  ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವೆಸ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸುವಾರ್ತಾ ಕೂಟಗಳು , ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಈ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು  ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ವೆಸ್ಲಿಯವರ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು  ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಜನರ ಕರೆಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು, ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ರಿವೈವಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು .

✔ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ

            ವೆಸ್ಲಿಯ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳವಾಗಿತ್ತು . ಅವರು ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ "ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ಷಣೆ " ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು, ರಕ್ಷಣೆಯು  ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ದ ಜೀವನದ  ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ  ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾದ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು . ವೆಸ್ಲಿಯ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ವೆಸ್ಲಿಯನ್-ಅರ್ಮಿನಿಯನಿಸಂ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಶುದ್ದತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಹುಡುಕಾಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು 

✔ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 

        ವೆಸ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವು  ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ  ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವೆಸ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೈಲು ಸುಧಾರಣೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮೆಯು  ಅವರನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

✔ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮೀಕ ನುಡಿಗಳು 

👉"ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು(ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನು ) ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ(ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ )  ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಇದನ್ನೇ  ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು  "ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವನು " ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ  (1 ಯೋಹಾನ :  2:17)

👉 “ಪಾಪವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದ ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸದ ನೂರು ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ , ಇವರಿಂದ ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ “ 

👉 "ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ!" ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನು ನಮಗಾಗಿಯೆ  ಇದ್ದಾನೆ; ಮತ್ತು "ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು ? " (ರೋಮ. 8:31)”

👉 "ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ , ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿ" 

👉 “ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಡ!” 

👉 “ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ , ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದೇ! ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ . “ 

✔  ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ 

            ಈಗ ನೋಡುವ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳ ಹರಿಕಾರ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ . ಅವರಿಂದಲೇ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು, ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪವಿತ್ರತೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಗೆ ವೆಸ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಓಟ  ಜಾಗತಿಕ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವರ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಶ್ರಮೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಅವರ ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತ ಭಕ್ತರ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ .

✔  ಅಂತಿಮ ಮಾತು : 

        ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ, ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವರ ಸೇವೆ , ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಳುವಳಿ ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ . ಅವರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮನೋಭಾವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಣೆ,  ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಓದುವಾಗ , ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ  ಶರಣಾದ ಜೀವನ,  ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಲ  ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೀರಬಹುದಾದ ಗಂಭೀರ  ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು .

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು