ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಳು

ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಳು  ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಲಾಜರನ ಸಹೋದರಿ  👉ಬೇಥಾನ್ಯದ ಮರಿಯಾಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು 1. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವವಳು ಲೂಕ : 10:38-42 2. ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯಳು ಯೋಹಾನ : 11:1, ಯೋಹಾನ : 11 3.…

ಹವ್ವಳು/Eve - ಸಕಲ ಮಾನವರ ಮಾತೆ ಹವ್ವಳು

ಸಕಲ ಮಾನವರ ಮಾತೆ ಹವ್ವಳು                                                                                      ( ಆದಿಕಾಂಡ 1:27,28)                    ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ .  ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು …

ಪ್ರವಾದಿ ಯೋನ ಭಾಗ-2 /prophet Jonah part -2

ಪ್ರವಾದಿ ಯೋನ ಭಾಗ - 2                          ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು.          ನೀವು ಪ್ರವಾದಿ ಯೋನ ಭಾಗ-1 ಓದಿದ ನಂತರ ಭಾಗ-2  ಓದುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೋನನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂತ ಅದ್ಭುತ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ…

Load More
That is All